Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Chế độ CRM

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Hai 28, 2022.


Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM - CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (với khách hàng tiềm năng).

CRM mode

 

Chế độ CRM cổ điển

Kiểm tra xem chế độ CRM cổ điển có sẵn trong gói Bitrix24 của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá.

Nếu bạn đang sử dụng chế độ này, tất cả các khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào Bitrix24 CRM làm khách hàng tiềm năng.

Khách hàng tiềm năng  là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng - nghĩa là để hoàn thành một giao dịch. Đọc thêm trong bài viết - Làm việc với khách hàng tiềm năng trong CRM.

Làm thế nào để có được khách hàng tiềm năng mới? Bitrix24 cung cấp cho bạn rất nhiều công cụ - kênh mở, điện thoại, biểu mẫu CRM, v.v.

Sau khi thêm khách hàng tiềm năng, bạn tiếp tục liên lạc với khách hàng tiềm năng và sau đó chuyển đổi khách hàng tiềm năng này thành liên hệ.

Quá trình này được gọi là "Chuyển đổi khách hàng tiềm năng". Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

Đọc thêm về chuyển đổi khách hàng tiềm năng trong bài viết - Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo bản ghi CRM mới).

Sau đó, bạn tiếp tục làm việc với khách hàng và nhận được ngày càng nhiều thông tin về khách hàng của bạn.

Khách hàng trong Bitrix24 CRM được đại diện bởi các công tyđịa chỉ liên hệ.

Khách hàng tiềm năng cũng có thể được chuyển đổi thành giao dịch để theo dõi số tiền của nó, chấp nhận thanh toán, tính toán lợi nhuận, v.v.

Đọc thêm về các ưu đãi trong bài viết - Thêm ưu đãi mới.

 

Chế độ CRM đơn giản

Chế độ CRM đơn giản có sẵn trong tất cả các gói Bitrix24. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá.

Làm việc trong chế độ CRM cổ điển đòi hỏi rất nhiều tài nguyên và thời gian. Đối với các công ty nhỏ, chúng tôi đã tạo chế độ CRM đơn giản không có khách hàng tiềm năng.

Trong chế độ CRM đơn giản, tất cả các email, cuộc gọi, yêu cầu và trò chuyện đến ngay lập tức trở thành giao dịch và / hoặc địa chỉ liên hệ.

Đọc thêm về cách chuyển đổi chế độ CRM trong bài viết - Chuyển đổi chế độ CRM.