Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Tập lệnh thông minh trong CRM

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Hai 27, 2023.


Tùy chọn này sẽ sớm có sẵn trên tất cả Bitrix24.

Trong Bitrix24, bạn có thể tự động hóa công việc với các giao dịch và khách hàng tiềm năng, sử dụng các tập lệnh thông minh. Ví dụ: bạn có các giao dịch trong đó bạn cần đặt nhiệm vụ một loại cho nhân viên và lên lịch các cuộc hẹn trong lịch. Đối với các giao dịch như vậy, bạn có thể thiết lập một chuỗi các robot sẽ thực hiện các hành động.

Làm việc với các tập lệnh thông minh chỉ có sẵn cho quản trị viên.

Cách tạo tập lệnh thông minh

Mở CRM > khách hàng tiềm năng / giao dịch > tập lệnh thông minh  > tạo tập lệnh.

create_script.png

Chỉ định tên và mô tả của tập lệnh.

new_script.png

Định cấu hình các quy tắc tự động hóa.

Automation rules

Ví dụ: hãy thêm robot sẽ giao nhiệm vụ cho nhân viên khi tập lệnh đang chạy.

Task.png

Trong khi thiết lập robot, bạn có thể chỉ định các tham số sau:

  • Được cung cấp bởi quản trị viên trước khi khởi chạy - trong trường hợp này, quản trị viên sẽ cần chỉ định các tham số của robot trong Cài đặt tập lệnh trước khi lưu tập lệnh.

responsible.png

admin_settings.png

  • Hỏi trước khi khởi chạy - trong quá trình khởi chạy tập lệnh, bạn sẽ cần nhập dữ liệu vào cửa sổ xuất hiện.

ask_before_launch.png

  • Chọn Bây giờ - chỉ định các tham số bạn muốn đặt.

select_now.png

parameters.png

  • Trong phần Định cấu hình tập lệnh, bạn có thể chỉ định cài đặt bổ sung nếu bạn đã sử dụng các tùy chọn do quản trị viên cung cấp trước khi khởi chạy  hoặc Hỏi trước khi khởi chạy.

configure_script.png

Khi tất cả các cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.

save_settings.png

Cách khởi chạy tập lệnh

Đánh dấu giao dịch và chọn tập lệnh. Nó sẽ được đưa ra.

select_script.png

Cách định cấu hình hoặc xóa tập lệnh

Nhấp vào Tập lệnh trong menu.

scripts.png

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tập lệnh có sẵn. Tại đây bạn có thể xóa hoặc cấu hình chúng.

delete_script.png