Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Nhiệm vụ phụ thuộc

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 03 tháng 11 năm 2022.


Các quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ là mối quan hệ giữa các nhiệm vụ xác định thứ tự các hoạt động cần được thực hiện, nói cách khác nhiệm vụ nào là chính và nhiệm vụ nào là phụ thuộc.

Bạn có thể đặt sự phụ thuộc của nhiệm vụ bên trong biểu mẫu chi tiết nhiệm vụ hoặc chỉ cần kéo và thả dòng phụ thuộc giữa các nhiệm vụ bên trong dạng xem nhiệm vụ Biểu đồ Gantt .

 

Làm thế nào để bắt đầu lập kế hoạch phụ thuộc nhiệm vụ

 • Xác định nhiệm vụ chính mà sự thay đổi ngày ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác. Khi bạn thay đổi ngày của nhiệm vụ chính, ngày của nhiệm vụ phụ thuộc sẽ tự động được thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi ngày của nhiệm vụ phụ thuộc, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến ngày của nhiệm vụ chính.

  Một nhiệm vụ có thể được kết nối với một số nhiệm vụ khác. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ kiểm tra xem kết nối mới có ảnh hưởng đến các phụ thuộc hiện có hay không. Nếu logic kết nối mới xung đột với các thành phần phụ thuộc hiện có, thì kết nối này sẽ không được thiết lập và bạn sẽ gặp lỗi sau: "Không cho phép liên kết vòng tròn ".

   

   Điều quan trọng là bạn phải đặt ngày Bắt đầu và/hoặc Ngày kết thúc cho nhiệm vụ của mình nếu bạn muốn sử dụng các phụ thuộc, nếu không Bitrix24 sẽ không cho phép bạn tạo chúng.

   Sự thay đổi thời hạn của nhiệm vụ không được kết nối với các phụ thuộc và được thực hiện riêng biệt.

 •  

 • Chỉ định loại phụ thuộc . Bạn cần xác định cách một nhiệm vụ ảnh hưởng đến một nhiệm vụ khác.

  Tất cả bốn loại phụ thuộc phổ biến nhất đều được hỗ trợ:

  1. Kết thúc để Bắt đầu (FS) – Ví dụ. Đổ đầy xe trước khi lên đường

  2. Bắt đầu để Bắt đầu (SS) – Ví dụ. Việc đào phải bắt đầu, trước khi bạn bắt đầu đặt ống

  3. Kết thúc để Kết thúc (FF) - Ví dụ. Lát phải được hoàn thành, trước khi sơn đường có thể được hoàn thành

  4. Bắt đầu để Kết thúc (SF) – Ví dụ. Cha mẹ phải quay lại và bắt đầu chăm sóc con cái của họ một lần nữa, trước khi người giữ trẻ được phép hoàn thành công việc và rời đi.

   

Cách đặt phụ thuộc nhiệm vụ

Nếu bạn trỏ con trỏ chuột vào thanh tác vụ trong Biểu đồ Gantt, bạn sẽ thấy 2 vòng tròn ở mỗi bên của tác vụ - để đặt các phụ thuộc, hãy nhấp vào một tác vụ Ngày bắt đầu hoặc Ngày kết thúc và kéo nó (sao cho một đường chấm sẽ xuất hiện) sang một nhiệm vụ khác Ngày bắt đầu hoặc Ngày kết thúc .

 

phụ thuộc

 

Làm thế nào để xóa phụ thuộc nhiệm vụ

Để xóa phần phụ thuộc hiện có - hãy đặt con trỏ vào kết nối phần phụ thuộc và nhấp vào Delete :

Xóa phụ thuộc

Kiểm tra xem các phụ thuộc tác vụ có sẵn trong kế hoạch Bitrix24 của bạn không .