Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Quan sát viên trong khách hàng tiềm năng và giao dịch

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 26, 2023.


Bạn có thể thêm người quan sát vào khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Người quan sát có thể xem thực thể CRM, gửi và đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện của thực thể CRM.

Add observers

Cách thức hoạt động

Có trường Quan sát viên ở dạng khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận. Cuộn xuống  phần Thêm > nhấp vào Thêm để chọn người quan sát cho khách hàng tiềm năng/giao dịch này.

Select observers

Nếu không có trường Quan sát viên trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng/giao dịch, hãy nhấp vào Chọn trường > Người quan sát.

Select field

Những nhân viên này sẽ thấy khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch này trong danh sách và sẽ có thể xem nó.

Observers

Để hoạt động chính xác của chức năng này, người dùng được thêm vào cần có ít nhất cấp truy cập Cá nhân vào khách hàng tiềm năng và / hoặc giao dịch theo Quyền truy cập trong CRM.
 

Trò chuyện trong biểu mẫu thực thể CRM

Người có trách nhiệm hoặc người quan sát có thể mời đồng nghiệp đến một cuộc trò chuyện đặc biệt.

Invite to chat

Tất cả các đồng nghiệp được mời tham gia cuộc trò chuyện này sẽ tự động trở thành người quan sát. Để mời người dùng mới (người đó sẽ trở thành người quan sát mới) tham gia cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào nút Mời.

Invite button

Cuộc trò chuyện này sẽ xuất hiện trong danh sách cuộc trò chuyện của tất cả nhân viên được mời tham gia cuộc trò chuyện.

Chat list

Nếu bạn thêm người quan sát khi cuộc trò chuyện đã được tạo, người đó sẽ không tự động được thêm vào cuộc trò chuyện. Để được thêm vào cuộc trò chuyện, người quan sát cần nhấp vào cuộc trò chuyện này trong biểu mẫu thực thể CRM.

Deal discussion chat created

Xóa người quan sát

Để xóa người quan sát, hãy mở khách hàng tiềm năng/giao dịch > cuộn xuống phần Thêm > nhấp vào Chỉnh sửa.

Edit section

Bấm vào nút Xóa bên cạnh người quan sát bạn muốn xóa > nhấp vào Lưu.

Delete observer