Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Ví dụ về quy trình làm việc thông minh

Example of a smart process work

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Tám 26, 2021.


Hãy xem xét một ví dụ về quy trình thông minh cho công ty sửa chữa ô tô và bán phụ tùng. Nó không sản xuất chúng, nhưng mua từ các nhà cung cấp nhà máy. Chúng tôi sẽ tạo một sổ đăng ký mua sắm với sự trợ giúp của một quy trình thông minh để hạch toán các hợp đồng với các nhà sản xuất. Bằng cách này, chúng tôi sẽ tách biệt công việc với khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi.

Tạo và định cấu hình quy trình thông minh

Để tạo một quy trình, hãy truy cập CRM > Tự động hóa quy trình thông minh > Thêm.

add_process.jpg

Chọn mẫu SPA trống để thiết lập các tham số bạn muốn.

empty SPA.jpg

Chỉ định tên cho quy trình thông minh và chọn công cụ. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Giai đoạn và Kanban để hạch toán các hợp đồng của chúng tôi với các nhà sản xuất.

stages_kanban.jpg

Sau đó, thêm các trường Khách hàng  và Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc cho thẻ quy trình thông minh để chỉ định nhà cung cấp và thời hạn hợp đồng. Kích hoạt tùy chọn Liên kết với danh mục sản phẩm  để chỉ định các sản phẩm được giao theo hợp đồng.

Trong trường Khách hàng, danh bạ nhà cung cấp sẽ được lưu trữ.

process_fields.jpg

Liên kết Giao dịch  với quy trình thông minh để đánh dấu giao dịch nào trong số chúng có liên quan đến hợp đồng.

bind_deals.jpg

Liên kết quy trình với các nhiệm vụ để xác định các yếu tố của quy trình thông minh này trong nhiệm vụ đàm phán lại hợp đồng.

bind_tasks.jpg

Lưu cài đặt.

save_process.jpg

Cách làm việc với quy trình thông minh

Đi đến quy trình thông minh và thiết lập các công đoạn để làm việc.

kanban_stages.jpg

Tạo một trường để tính đến một số giao dịch trong hợp đồng.

field_settings.jpg

Chúng tôi đếm các giao dịch trong hợp đồng để người quản lý xem tổng số giao dịch trong mỗi hợp đồng.

contract_deals.jpg

Trong tab Thêm, chọn Giao dịch và lưu trường mới.

more_lead.jpg

Thêm một hợp đồng cung cấp, trong đó nhân viên có trách nhiệm sẽ hạch toán các giao dịch.

quick_item.jpg

Khi khách hàng mua hàng, nhân viên sẽ có thể đánh dấu các giao dịch này trong hợp đồng.

engine_purchase.jpg

Để thiết lập khả năng hiển thị của các trường trống, hãy bật tùy chọn Hiển thị luôn luôn. Đọc thêm trong bài viết Định cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM.

show_always.jpg

Bằng cách này, bạn có thể theo dõi tổng số tiền giao dịch trong mỗi hợp đồng.

Các trường đã tạo có thể được sửa trong quá trình thiết lập thẻ quy trình thông minh. Đọc thêm trong bài viết Định cấu hình các trường trong chế độ xem kanban.

kanban_settings.jpg

Bài viết đề xuất:

Quy trình thông minh trong Bitrix24