Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thay đổi địa chỉ email của người dùng bị loại bỏ

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 07 tháng 4 năm 2023.


Nhiều công ty thường xuyên sử dụng thư công ty để truyền tải và lưu trữ thông tin. Có những tình huống khi bạn muốn một nhân viên khác sử dụng địa chỉ email của người dùng bị sa thải. Điều đó chủ yếu áp dụng cho các địa chỉ email chung chung, chẳng hạn như manager@mycompany.com.

Trong Bitrix24, có một số tính năng sử dụng email. Bạn không thể đăng ký Bitrix24 bằng địa chỉ email đã được sử dụng bởi người dùng khác đã đăng ký trong Bitrix24. Ngoài ra, bạn không thể mời người dùng mới qua email khi địa chỉ email được chỉ định được sử dụng bởi một người dùng Bitrix24 khác, ngay cả khi người đó bị loại bỏ.

Giả sử chúng tôi có một người dùng bị sa thải đã sử dụng email doanh nghiệp manager@mycompany.comvà chúng tôi cần một trong những nhân viên hiện tại sử dụng email này.

Trước tiên, chúng ta cần kiểm tra xem địa chỉ email có được sử dụng làm email liên hệ trong hồ sơ người dùng hoặc thông tin đăng nhập Bitrix24 hay không.

Quản trị viên Bitrix24 nên mở hồ sơ của người dùng bị loại bỏ và kiểm tra tab Mật khẩu .

tab mật khẩu

Nếu người dùng đã bị sa thải, bạn cần tạm thời thuê lại anh ta/cô ta, áp dụng các thay đổi rồi sa thải lại.

Nếu có một địa chỉ email khác trong trường Email trong phần Xác thực , điều đó có nghĩa là email doanh nghiệp chỉ được sử dụng làm email liên hệ trong hồ sơ của người dùng.

email khác

Nếu có cùng một địa chỉ email doanh nghiệp trong trường Email trong phần Xác thực , điều đó có nghĩa là địa chỉ đó được sử dụng làm thông tin đăng nhập Bitrix24.

cùng một email

 

Email doanh nghiệp được sử dụng làm email liên hệ

Trong trường hợp này, bạn cần mở hồ sơ của người dùng đã bị loại bỏ và thay đổi email trong trường Email liên hệ thành một email khác, chẳng hạn như temp@somemail.tld.

Địa chỉ email liên lạc

 

Email doanh nghiệp được sử dụng làm thông tin đăng nhập Bitrix24

Một nhân viên rời công ty cần thay đổi email trong hồ sơ Mạng Bitrix24 từ manager@mycompany.commột email khác, ví dụ: temp@somemail.tld. Có thể thực hiện trước hoặc sau khi nhân viên bị sa thải.

Thay đổi e-mail

Cần sử dụng địa chỉ email hiện có làm thông tin đăng nhập Bitrix24 vì việc thay đổi email yêu cầu xác nhận. Đọc thêm về nó trong bài viết này .

Sau đó, quản trị viên Bitrix24 cần mở hồ sơ của người dùng đã bị loại bỏ và thay đổi email trong trường Email liên hệ .

Địa chỉ email liên lạc

 

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng địa chỉ email doanh nghiệp này để mời một nhân viên mới.

Mời qua email

Nếu một nhân viên mới đã đăng ký tài khoản Bitrix24 của bạn, họ có thể thay đổi email thành email công ty trong hồ sơ Mạng Bitrix24 và đặt nó làm email liên hệ trong hồ sơ của họ.