Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

lịch nhóm làm việc extranet

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 10 năm 2022.


Người dùng extranet không có lịch cá nhân, nhưng họ có thể sử dụng lịch nhóm làm việc của extranet.

Nếu một nhân viên (người dùng mạng nội bộ) tạo một sự kiện mới, anh ấy/cô ấy có thể mời người dùng extranet từ lịch cá nhân của mình hoặc từ lịch nhóm làm việc extranet.

extranet.jpg

Người dùng extranet chỉ có thể tạo các sự kiện trong lịch nhóm làm việc extranet và chỉ có thể mời các thành viên của nhóm làm việc này.

extranet_group.jpg

Tính năng lịch nhóm làm việc extranet:

    • Quý vị có thể mời từng người dùng extranet nếu họ thuộc cùng một nhóm extranet với người tạo sự kiện.
    • Người tạo sự kiện chỉ có thể mời các nhóm làm việc bên ngoài mạng mà họ là thành viên.
    • Người dùng extranet có thể mời một nhân viên (người dùng mạng nội bộ) tham gia một sự kiện, nếu nhân viên này là thành viên của nhóm làm việc extranet.