Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Tạo thông báo trong Feed

Emily Walker


Đôi khi bạn có thể cần thu hút sự chú ý của đồng nghiệp về một số thông tin quan trọng. Nó có thể được thực hiện với sự trợ giúp của tùy chọn Thông báo .

 

Tạo tin nhắn

Menu chứa các loại ấn phẩm khác nhau. Nhấn vào Thêm và chọn Thông báo .

Thông báo

Tạo văn bản của tin nhắn. Nếu cần, hãy chỉnh sửa nó trong trình chỉnh sửa trực quan. Đặt ý chính trong dòng chủ đề để làm rõ thông điệp nói về điều gì.

Đề tài

Nếu đồng nghiệp nên đọc tài liệu, hãy đính kèm nó vào tin nhắn. Ngoài ra, bạn có thể đính kèm video, thêm liên kết, gắn thẻ hoặc đề cập đến một nhân viên.

Tài liệu
 

Chọn người nhận

Bạn có thể gửi thông báo dưới dạng tin nhắn cho tất cả nhân viên cùng một lúc, tới một nhóm làm việc cụ thể, một bộ phận hoặc một nhân viên. Chọn người nhận ở phần To .

Người nhận
 

Chỉ định thời gian hoạt động của tin nhắn

Khi bạn đã tạo tin nhắn và chỉ định người nhận, hãy chỉ định thời gian hoạt động của tin nhắn. Bạn có thể chỉ định ngày chính xác của hoạt động tin nhắn. Nếu bạn muốn sửa tin nhắn để nhân viên mới có thể nhìn thấy, hãy chọn Luôn trong menu.

Khoảng thời gian

Thông báo bạn đã thêm sẽ được đánh dấu bằng màu trong Nguồn cấp dữ liệu. Người dùng đã “đánh dấu thông báo là đã đọc” sẽ được tính tự động. Bạn sẽ có thể xem ai đã đọc tin nhắn.

Thông báo trong nguồn cấp dữ liệu

Tiện ích thông báo sẽ được ghim ở bên phải đối với những người dùng chưa đánh dấu thư là đã đọc.

Đọc thêm: