Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Quyền truy cập nhóm làm việc và dự án

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 12 năm 2022.


Khi tạo và chỉnh sửa một nhóm làm việc/dự án, bạn có thể đặt quyền truy cập.

Có 3 cấp độ riêng tư có thể được chọn khi tạo nhóm làm việc hoặc dự án.

nhóm làm việc.jpg

 • Công khai – một nhóm làm việc hoặc một dự án được hiển thị cho tất cả nhân viên. Tất cả nhân viên có thể xem thông tin và tự do tham gia.

 • Riêng tư – một nhóm làm việc hoặc một dự án được hiển thị trong danh sách cho tất cả nhân viên, nhưng chỉ các thành viên mới có quyền truy cập. Bạn chỉ có thể tham gia theo yêu cầu.

 • Bí mật – một nhóm làm việc hoặc một dự án không hiển thị với bất kỳ ai trong danh sách. Bạn chỉ có thể tham gia bằng lời mời.

Bạn có thể tạo các loại nhóm làm việc và dự án từ sự kết hợp của các cấp độ riêng tư:

 • Nhóm làm việc/dự án có thể nhìn thấy riêng tư – nhân viên nhìn thấy một nhóm làm việc hoặc một dự án trong danh sách các nhóm làm việc đang hoạt động. Quyền truy cập được cấp sau khi được sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người điều hành.

 • Nhóm làm việc/dự án ẩn riêng tư – nhân viên không nhìn thấy nhóm làm việc hoặc dự án trong danh sách nhóm làm việc. Bạn chỉ có thể trở thành thành viên bằng lời mời.

 • Nhóm làm việc/dự án hiển thị công khai – tất cả nhân viên đều có thể nhìn thấy nhóm làm việc hoặc dự án và bất kỳ nhân viên nào cũng có thể trở thành thành viên.

 • Nhóm làm việc/dự án được lưu trữ có thể nhìn thấy – một nhóm làm việc hoặc dự án hiển thị với tất cả nhân viên trong danh sách nhóm làm việc đã lưu trữ, nhưng không ai có thể trở thành thành viên cho đến khi nhóm làm việc/dự án đó hoạt động.

 • Nhóm làm việc/dự án được lưu trữ vô hình – nhân viên không thể nhìn thấy các nhóm làm việc đã lưu trữ trong danh sách, không ai có thể trở thành thành viên cho đến khi nhóm làm việc/dự án hoạt động.

 • Nhóm làm việc/dự án bên ngoài – một nhóm làm việc hoặc một dự án không hiển thị trong danh sách. Bạn có thể trở thành thành viên theo lời mời. Bạn có thể mời các thành viên bên ngoài vào nhóm làm việc/dự án.

  Các nhóm làm việc/dự án bên ngoài có sẵn trên tất cả các kế hoạch . Người dùng mạng bên ngoài được bao gồm trong tổng số người dùng Bitrix24, số lượng của họ phụ thuộc vào gói.

Mỗi nhóm làm việc/dự án có Nguồn cấp dữ liệu, Thư viện ảnh, Tác vụ, Tệp Drive, Wiki và các tính năng khác dành cho tất cả các thành viên.

Sau khi tạo một nhóm làm việc/dự án, bạn luôn có thể thay đổi loại và quyền truy cập, cũng như các công cụ điều hành của nhóm - ví dụ: đặt nhóm công khai ở chế độ riêng tư hoặc bên ngoài, biến nhóm làm việc thành dự án hoặc ngược lại, thêm thư viện ảnh hoặc một cuộc trò chuyện. Chuyển đến menu Hành động và chọn Chỉnh sửa nhóm làm việc/dự án .

edit_group.jpg

Kiểm tra các tùy chọn cần thiết trong phần Tính năng .

tính năng.jpg

 

Sự khác biệt giữa một nhóm làm việc và một dự án

Dự án là một nhóm làm việc có ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể. Sự khác biệt chính là thời hạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ không thể được đặt bên ngoài dòng thời gian của dự án.

sự khác biệt.jpg

Khi bạn thay đổi một nhóm làm việc thành một dự án, chủ sở hữu nhóm làm việc sẽ trở thành người quản lý dự án và người điều hành trở thành trợ lý của người quản lý dự án. Quyền truy cập không thay đổi.

Dự án và nhóm làm việc có các tính năng giống nhau: Tin tức, Tin nhắn, Thư viện ảnh, Lịch, Nhiệm vụ, Drive, Tìm kiếm, Trò chuyện, Danh sách, Wiki, Cơ sở tri thức.

Một nhóm làm việc có thể được chuyển vào một dự án và ngược lại bằng cách sử dụng menu Giới thiệu về nhóm làm việc > Hành động > Chỉnh sửa nhóm/dự án > Tham số mở rộng > Tính năng .

dự án.jpg

 

Cài đặt quyền truy cập

Cài đặt chi tiết về quyền truy cập vào các công cụ dự án/nhóm làm việc được thực hiện trong phần Giới thiệu về nhóm làm việc > Vai trò và quyền hoặc trong phần Giới thiệu về nhóm làm việc > Quyền truy cập hành động .

role_permissions.jpg

access_permissions.jpg

Định cấu hình quyền của nhóm làm việc/dự án một cách cẩn thận. Ví dụ: cài đặt mặc định là tất cả các thành viên của nhóm làm việc có thể xem các tác vụ. Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

view_t task.jpg

Quản trị viên Bitrix24 có thể xem và quản lý tất cả các nhóm làm việc và dự án trong công ty. Bạn cần kích hoạt chế độ quản trị viên .

 

Người dùng được kết nối

 

Người dùng được kết nối là những người dùng đã được thêm vào nhóm làm việc hoặc dự án trong một bộ phận hoặc phòng ban.

 

Điểm đặc biệt của những người dùng được kết nối là họ sẽ không thể rời khỏi nhóm/dự án. Trong trường hợp này, họ có thể rời khỏi nhóm/dự án nếu họ rời khỏi bộ phận/bộ phận.