Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Định cấu hình các trường bắt buộc cho từng giai đoạn

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 27, 2023.


Đôi khi không thể điền vào tất cả các trường trong biểu mẫu giao dịch / khách hàng tiềm năng cùng một lúc vì bạn chưa có thông tin cần thiết.

Tạo các trường cụ thể Bắt buộc bắt đầu với các giai đoạn cụ thể và điền vào các trường khi bạn nhận được thông tin cần thiết.

Required field

Kiểm tra xem tính năng này có khả dụng trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá.

 

Cách thức hoạt động

Ví dụ: hãy tạo trường Lý do từ chối và đặt nó là Bắt buộc cho  giai đoạn mất Thỏa thuận.

Mở biểu mẫu giao dịch > nhấp vào Tạo trường > Chuỗi.

Create field

Nhập Tên trường và kích hoạt  tùy chọn Bắt buộc ở giai đoạn.

Rejection reason

Theo mặc định, trường Bắt buộc là bắt buộc đối với tất cả các giai đoạn.

Chọn  Chỉ giai đoạn mất giao dịch.

Required at stage

Thực hiện! Hãy thử thay đổi trạng thái giao dịch thành Giao dịch bị mất.

Deal lost

Bitrix24 sẽ yêu cầu bạn nhập lý do từ chối.

Complete required field