Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Cá nhân hóa lời nhắc hoạt động trong CRM 


 

Các hoạt động CRM có các bộ đếm đặc biệt nhắc nhở bạn về thời hạn sắp tới. Theo mặc định, đồng hồ sẽ sáng trước thời hạn 15 phút nhưng bạn có thể điều chỉnh nếu cần.

Bạn có thể đặt khoảng thời gian nhắc nhở cho từng loại bản ghi CRM. Đối với giao dịch, bạn có tùy chọn sử dụng các lời nhắc khác nhau trong mỗi quy trình. Các cài đặt này sẽ không can thiệp lẫn nhau.

Lời nhắc hoạt động có thể được cá nhân hóa cho từng người dùng.

Lời nhắc cho một hoạt động nhất định

Thiết lập lời nhắc khi tạo hoạt động mới hoặc khi chỉnh sửa hoạt động hiện có trước khi hoàn thành.

Tạo hoạt động Nhấn vào More để chọn khoảng thời gian trước thời hạn để các bộ đếm sáng lên.

Lời nhắc hoạt động ảnh hưởng đến chế độ Tập trung. Giao dịch sẽ chuyển lên đầu chế độ xem Kanban hoặc Danh sách sau khi lời nhắc được gửi.
Tìm hiểu thêm về chế độ Tập trung trong CRM

Tìm lời nhắc hoạt động trong dòng thời gian của thực thể CRM. Họ thông báo cho bạn biết còn bao nhiêu thời gian trước thời hạn.

Bắt đầu sau 15 phút
 

Lời nhắc về các hoạt động trong thực thể CRM nhất định

Thiết lập khoảng thời gian nhắc nhở của riêng bạn cho từng loại bản ghi CRM. Ví dụ: bạn có thể cần nhận được những lời nhắc giống nhau cho tất cả các hoạt động trong một quy trình giao dịch nhất định.

  1. Nhấp vào nút bánh răng (⚙️) để mở cài đặt.

  2. Chọn CRM chủ động từ danh sách thả xuống.

  3. Trong Lời nhắc hoạt động , hãy chọn ít nhất một khoảng thời gian nhắc nhở hoặc chọn tất cả các tùy chọn.

Lời nhắc hoạt động
 

Tóm lại

  • Bộ đếm hoạt động được sử dụng để nhắc nhở bạn về thời hạn sắp tới. Theo mặc định, đồng hồ sẽ sáng trước thời hạn 15 phút, nhưng bạn có thể thay đổi.

  • Mỗi người dùng có thể sử dụng lời nhắc hoạt động được cá nhân hóa của họ.

  • Định cấu hình lời nhắc cho một hoạt động nhất định. Những cài đặt này sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động khác.

  • Đặt khoảng thời gian nhắc nhở cho từng loại bản ghi CRM. Đối với giao dịch, bạn có tùy chọn sử dụng các lời nhắc khác nhau trong mỗi quy trình.