Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Nhật ký sự kiện

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Trang Nhật ký sự kiện hiển thị danh sách nhân viên đã đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Nó giúp bạn kiểm tra ủy quyền của người dùng và địa chỉ IP tương ứng của họ. Lưu ý rằng chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể sử dụng công cụ này.

Kiểm tra xem nhật ký sự kiện có sẵn trong gói của bạn hay không.
Truy cập trang định giá của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các gói Bitrix24

Để truy cập nhật ký sự kiện,

  1. Điều hướng đến Cài đặt Bitrix24 .

  2. Mở tab Bảo mật .

  3. Mở rộng phần Nhật ký sự kiện và nhấp vào Xem nhật ký sự kiện .

Nhật ký sự kiện

Sử dụng bộ lọc để tìm các mục nhập cho nhân viên cụ thể. Chọn người dùng mong muốn từ danh sách và khoảng thời gian đăng nhập.

Để lưu bộ lọc, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lưu dưới dạng . Hoặc nhấp vào nút + bên cạnh các bộ lọc hiện có.

Lưu bộ lọc

Nhập tên bộ lọc và nhấp vào Lưu .

Tên bộ lọc

Giám sát thông tin đăng nhập của người dùng để đảm bảo an ninh Bitrix24 của bạn.