Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Chế độ xem thời hạn trong Nhiệm vụ

Image Modal

In this example, we use CSS to create a modal (dialog box) that is hidden by default.

We use JavaScript to trigger the modal and to display the current image inside the modal when it is clicked on. Also note that we use the value from the image's "alt" attribute as an image caption text inside the modal.

Snow