Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Tạo và cấu hình trò chuyện Bitrix24

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Bạn có thể tạo cuộc trò chuyện nhóm để liên lạc với đồng nghiệp trong Bitrix24. Chúng tôi sẽ cho bạn biết về các loại trò chuyện, cài đặt và tính năng của chúng.

 

Trò chuyện nhóm

Đây là phòng chat để cộng tác. Nhấn vào biểu tượng tạo Chat rồi chọn Trò chuyện nhóm .

Trò chuyện nhóm

Nhập tên trò chuyện và thêm người tham gia. Chỉ định mô tả và định cấu hình quyền riêng tư. Nếu tùy chọn Hiển thị trong kết quả tìm kiếm được bật, nhân viên công ty sẽ có thể tìm thấy cuộc trò chuyện theo tên của nó và tham gia vào cuộc trò chuyện đó.

Tạo cuộc trò chuyện nhóm

Định cấu hình quyền truy cập vào cuộc trò chuyện. Chỉ định chủ sở hữu trò chuyện và quản trị viên. Chỉ định ai có thể thêm và xóa thành viên trò chuyện, gửi tin nhắn và thay đổi chủ đề trò chuyện:

  • Tất cả thành viên
  • Quản trị viên và chủ sở hữu
  • Chỉ chủ sở hữu

Quyền truy cập

 

Họp trực tuyến

Họp trực tuyến là cuộc gọi nhóm giữa nhân viên và người dùng bên ngoài. Khi bạn tạo cuộc trò chuyện bằng Họp trực tuyến, một liên kết tới cuộc trò chuyện đó sẽ tự động được tạo. Gửi liên kết đến những người tham gia chưa đăng ký tài khoản Bitrix24 của bạn.

Họp trực tuyến HD

Hội nghị truyền hình

Chỉ định tên và mô tả cuộc trò chuyện, thêm người tham gia và định cấu hình quyền riêng tư. Tạo mật khẩu trong phần Quyền riêng tư để ngăn người dùng trái phép tham gia Họp trực tuyến.

Mô tả hội nghị truyền hình

Định cấu hình quyền truy cập: chỉ định chủ sở hữu và quản trị viên, chỉ định ai có thể quản lý danh sách người tham gia, gửi tin nhắn đến cuộc trò chuyện và thay đổi chủ đề trò chuyện.

Truy cập hội nghị video

Tóm lại:

  • Bạn có thể tạo các cuộc trò chuyện riêng tư, nhóm và hội nghị video trong Bitrix24.

  • Bạn có thể quản lý danh sách người tham gia, định cấu hình quyền truy cập và quyền riêng tư trong cài đặt trò chuyện nhóm và hội nghị video.

  • Hội nghị video có thể được sử dụng cho các cuộc gọi nhóm giữa nhân viên và người dùng bên ngoài chưa đăng ký trong Bitrix24.

 

Đọc thêm :