Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Chữ ký điện tử Bitrix24 dành cho nhân sự: Bắt đầu


Hiện tại có thể sử dụng Chữ ký điện tử cho nhân sự trong Bitrix24 và ký các tài liệu nhân sự khác nhau bằng chữ ký điện tử đơn giản (SES).

 

Ưu điểm của Chữ ký điện tử Bitrix24 cho nhân sự

Sự tiện lợi . Thêm tài liệu mới hoặc làm việc với các mẫu có sẵn. Thông tin công ty và nhân viên được tải lên từ Bitrix24.

Tiết kiệm thời gian . Điền và ký các tài liệu điện tử.

Tiết kiệm vật liệu . Giảm mức tiêu thụ vật tư văn phòng của bạn.

Cải tiến quy trình . Nhận thông báo về thời hạn ký và thực hiện theo quy trình.

 

Làm việc với Chữ ký điện tử cho nhân sự

Để sử dụng Chữ ký điện tử cho nhân sự, luật hiện hành của bạn có thể yêu cầu ký thỏa thuận giao dịch điện tử với nhân viên của bạn trước khi bắt đầu quy trình chữ ký điện tử.

Thực hiện theo các bước để tạo một tài liệu và gửi nó để ký:

  1. Chuẩn bị tài liệu: thêm tài liệu mới hoặc sử dụng mẫu có sẵn.
  2. Chọn công ty và đại diện công ty làm bên ký kết. Theo mặc định, Chữ ký điện tử cho nhân sự được chỉ định làm nhà cung cấp.
  3. Chọn nhân viên ký.
  4. Kiểm tra dữ liệu tài liệu và gửi tài liệu để ký.

Người nhận sẽ có thể ký vào tài liệu bằng chữ ký điện tử.

Gửi tài liệu
 

Tóm lại:

  • Hiện tại có thể sử dụng Chữ ký điện tử cho nhân sự trong Bitrix24 và ký các tài liệu nhân sự khác nhau bằng chữ ký điện tử đơn giản (SES).

  • Theo mặc định, Chữ ký điện tử cho nhân sự được chỉ định làm nhà cung cấp.

  • Thêm tài liệu, chọn công ty, đại diện công ty và ký nhân viên.

  • Người nhận sẽ có thể ký vào tài liệu bằng chữ ký điện tử.
 

Đọc thêm: