Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Báo cáo trong CRM

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 8 năm 2023.


Với trình thiết kế báo cáo trong CRM, người quản lý có thể đánh giá công ty đang phát triển như thế nào, lợi nhuận nào mang lại và sản phẩm nào thành công nhất.

Báo cáo trong Nhiệm vụ và CRM là khác nhau. Đọc thêm trong bài viết - Báo cáo trong Nhiệm vụ .

 

Thêm báo cáo mới

Đi tới CRM > Phân tích > Báo cáo .

Báo cáo

Bạn có thể tạo báo cáo từ danh sách báo cáo tiêu chuẩn. Để thực hiện việc này, hãy chọn mẫu mong muốn. Nếu bạn di con trỏ qua mẫu, thông tin thêm về nội dung báo cáo sẽ xuất hiện.

Về báo cáo

Để tạo báo cáo mới, hãy nhấp vào nút Thêm báo cáo .

Thêm báo cáo

Chọn thực thể CRM cho báo cáo mới. Hiện tại, bạn có thể tạo báo cáo cho khách hàng tiềm năng, giao dịch, sản phẩm, hóa đơn (phiên bản cũ) hoặc hoạt động.

Chọn các trường

Trong Trình hướng dẫn Báo cáo, đặt tên báo cáo, mô tả, điều kiện báo cáo mới và thêm các cột mong muốn.

Trình hướng dẫn báo cáo

Thêm bộ lọc báo cáo để giới hạn kết quả báo cáo theo thông số đã chọn.

Bộ lọc báo cáo

Để thêm biểu đồ vào báo cáo, hãy bật tùy chọn Hiển thị biểu đồ .

Hiển thị biểu đồ

Biểu đồ trong báo cáo sẽ được hiển thị tùy thuộc vào loại đã chọn: biểu đồ tuyến tính , thanh hoặc hình tròn .

Biểu đồ trong báo cáo