Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

CRM

Bitrix24 CRM cung cấp cho bạn và bộ phận bán hàng của bạn tất cả các công cụ quan trọng.

Bitrix24 CRM tạo thành một cơ sở liên lạc nơi sự tương tác và lịch sử của các liên hệ được quản lý và lưu trữ. Tất cả các hoạt động mới (cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, cuộc họp) được kết nối với một liên hệ hoặc công ty đều dễ dàng được ghi lại và tương tác thêm có thể được lên kế hoạch

CRM chứa các công cụ để tạo báo cáo, nhập / xuất danh bạ và thực hiện phân tích.

crm.png

Bài viết đề xuất: