Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Kiểm soát trùng lặp

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 24, 2023.


Quản lý các bản ghi trùng lặp có thể quan trọng như thắng hoặc thua một thỏa thuận. Thường thì một khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ duy nhất có nhiều nhân viên làm việc với nó và do đó, điều quan trọng là phải có tất cả thông tin liên quan đến khách hàng nằm trong một bản ghi duy nhất.

Có một tùy chọn kiểm soát trùng lặp trong Bitrix24 có thể tự động tìm và hợp nhất các khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty trùng lặp. Nếu một số trường có giá trị khác nhau, bạn sẽ được đề xuất chọn giá trị nào sẽ được sử dụng khi hợp nhất các bản ghi CRM.

Mỗi người quản lý bán hàng chỉ có thể thực hiện kiểm soát trùng lặp cho các hồ sơ riêng và những người mà họ có quyền truy cập. Kiểm soát trùng lặp sẽ không sẵn dùng nếu bạn không có quyền truy cập để cập nhật và xóa bản ghi. Đọc thêm trong bài viết - Quyền truy cập trong CRM.

Để sử dụng tùy chọn điều khiển trùng lặp, hãy chuyển đến phần Danh bạ, Công ty hoặc Khách hàng tiềm năng >  nhấp vào  nút bánh răng > điều khiển trùng lặp.

Duplicate control

Chọn các trường trùng lặp sẽ được tìm kiếm.

Các trường tiếp theo có sẵn:

  • Khách hàng tiềm năng - Họ và tên, Tên công ty, Điện thoại, E-mail;
  • Danh bạ - Họ và tên, Điện thoại, E-mail;
  • Công ty - Tên công ty, Điện thoại, E-mail.

Nhấp vào nút Bắt đầu quét.

Start scan

Sau đó, bạn sẽ thấy có bao nhiêu bản sao được tìm thấy.

Merge duplicates automatically

Nhấp vào Tự động hợp nhất các bản sao. Các bản sao không có xung đột sẽ được hợp nhất tự động. Các bản sao còn lại sẽ phải được hợp nhất theo cách thủ công hoặc bạn có thể bỏ qua chúng hoàn toàn.

Nếu các bản sao được hợp nhất tự động, bạn sẽ thấy số lượng bản sao được xử lý.

Nếu có dữ liệu khác nhau được tìm thấy trong khi hợp nhất, bạn phải chọn các trường để sử dụng trong cấu hình kết quả theo cách thủ công.

Merge duplicates manually

Cách đánh dấu các mục không trùng lặp

Các mục mà bạn không muốn hợp nhất có thể được đánh dấu là Không trùng lặp. Trong trường hợp này, tìm kiếm tự động cho các bản sao sẽ không còn cung cấp để hợp nhất chúng.

Not a duplicate

Các mục được đánh dấu là không trùng lặp cho từng người dùng riêng lẻ. Vì lý do này, số lượng bản sao có sẵn để hợp nhất có thể khác nhau tùy theo từng người dùng.

Chọn bản ghi CRM ưu tiên từ danh sách. Nó sẽ được sử dụng làm nền tảng cho kết quả hợp nhất.

Merge contacts

Một trường có thể có các giá trị khác nhau khi hợp nhất các bản ghi CRM. Chọn cái mà bạn muốn được thêm vào kết quả phối.

Select field

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Hợp nhất và các bản ghi CRM sẽ được hợp nhất. Bạn sẽ thấy  thông báo Thành công sau khi hợp nhất xong.

Duplicates merged

Sau khi các bản ghi CRM được hợp nhất, bạn sẽ có một bản ghi CRM với các giá trị trường đã được chọn trước khi hợp nhất các bản ghi.

Kiểm tra xem tùy chọn kiểm soát trùng lặp có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá.