Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười 31, 2022.


Chuyển đổi khách hàng tiềm năng là quá trình tạo liên hệ, công ty hoặc giao dịch từ khách hàng tiềm năng.

Cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Có 3 cách để chuyển đổi khách hàng tiềm năng:

  • Chuyển đổi thủ công là tập lệnh cơ bản để hoàn thành khách hàng tiềm năng. Khi nó đã trải qua tất cả các giai đoạn kanban, hãy di chuyển nó đến giai đoạn thành công cuối cùng và chọn thực thể bạn muốn tạo từ khách hàng tiềm năng.

Complete lead

Trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng, bạn sẽ thấy thực thể nào được tạo từ biểu mẫu đó.

Create based on

  • Chuyển đổi tự động là việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng sang các thực thể khác mà không có sự tham gia của nhân viên.

 

Các kịch bản phổ biến nhất là sử dụng quy tắc Tạo bằng tự động hóa nguồn và chế độ CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng).

Trong trường hợp đầu tiên, các thực thể khác sẽ được tạo trên cơ sở khách hàng tiềm năng ở một giai đoạn kanban nhất định.

Và trong trường hợp thứ hai, tất cả các khách hàng tiềm năng đang làm việc sẽ tự động được chuyển đổi thành giao dịch, địa chỉ liên hệ hoặc công ty và điều này sẽ xảy ra với tất cả các khách hàng tiềm năng mới bất kể chúng được tạo như thế nào.

Đọc thêm trong bài viết - Chế độ CRM.

 

crm_mode.jpg

Chuyển đổi tính năng khách hàng tiềm năng

  • Nếu bạn đã tạo các trường tùy chỉnh trong khách hàng tiềm năng, thì tại thời điểm chuyển đổi, bạn sẽ có thể chọn thực thể nào để tạo các trường tương tự và nơi chuyển thông tin.

Missing fields

  • Bạn sẽ không thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành mục mà bạn không có quyền tạo. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy thông báo Truy cập bị từ chối và sẽ không thể hoàn tất chuyển đổi.

Access Denied

Đọc thêm trong bài viết - Quyền truy cập trong CRM.

  • Nếu có trường bắt buộc trong thực thể bạn tạo dựa trên khách hàng tiềm năng, bạn sẽ cần điền trường đó trước khi hoàn tất chuyển đổi.

Required field