Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Quy tắc tự động hóa trợ giúp

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 06 tháng 2 năm 2023.


Các bản cập nhật Bitrix24 được cài đặt dần dần. Nếu bạn không có tùy chọn được mô tả trong bài viết, chỉ cần chờ một chút, nó sẽ sớm xuất hiện.

Chúng tôi đã chia các quy tắc tự động hóa thành các quy tắc cơ bản và bổ sung. Các quy tắc tự động hóa bổ sung không thực hiện một hành động. Bạn phải thêm một quy tắc tự động hóa cơ bản sau nó. Quy tắc tự động hóa này sẽ xuất thông tin, chẳng hạn như trong thông báo hoặc trong email.

Giả sử bạn đang tổ chức một sự kiện. Bạn đã quyết định gửi mã QR thay vì vé cho khách hàng. Bạn có thể sử dụng Quy tắc tự động hóa Tạo mã QR và Gửi SMS tới khách hàng . Bằng cách thêm chúng, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho nhân viên của mình.

quy.jpg

Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm tất cả các quy tắc tự động hóa bổ sung. Nhập từ Người trợ giúp vào thanh tìm kiếm.

người trợ giúp.jpg

Danh sách các quy tắc tự động hóa của người trợ giúp

  • Nhận giá trị chi tiết
  • Nhận thông tin thanh toán
  • Nhận thông tin sản phẩm
  • Nhận thông tin nhiệm vụ
  • Nhận thông tin mục danh sách
  • Nhận thông tin mặt hàng CRM
  • Lấy thông tin nhân viên
  • Tạo mã QR
  • Tạo liên kết thanh toán
  • Tạo mã

 

Giả sử bạn có một cửa hàng trực tuyến. Bạn sẽ gửi email cho khách hàng với thông tin sản phẩm. Để lấy dữ liệu này, hãy thêm quy tắc tự động hóa Lấy thông tin sản phẩm .

get_product_info.jpg

Cách định cấu hình quy tắc tự động hóa

Trong trường ID Sản phẩm , hãy thêm giá trị Sản phẩm từ giao dịch. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông tin chính xác.

sản phẩm.jpg

Tiếp theo, hãy thêm quy tắc tự động hóa Gửi tin nhắn cho khách hàng . Để hiển thị thông tin chúng tôi yêu cầu, hãy nhấp vào Dấu chấm - Quy tắc tự động hóa và chọn các trường mong muốn.

email.jpg

Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đã chọn các trường Tên sản phẩm và Giá .

danh sach.jpg

Các giá trị của quy tắc tự động hóa sẽ được thay thế trong văn bản email và được gửi tới khách hàng.

email_text.jpg