Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Chỉnh sửa biến và phép toán

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.


Chúng tôi đã thêm hai quy tắc tự động hóa mới: Chỉnh sửa biến và Phép toán . Các quy tắc tự động hóa này sẽ giúp bạn tự động hóa công việc với các biến và hằng số.

Đọc thêm trong bài viết Biến và hằng trong quy tắc tự động hóa .

Chỉnh sửa biến

Chọn biến bạn muốn thay đổi.

select_variable.jpg

Chỉ định tham số bạn muốn gán cho biến. Nó có thể là giá trị của hằng số, biến khác hoặc giá trị của trường CRM. Nếu bạn muốn chỉ định một giá trị tùy ý, hãy chọn tùy chọn Giá trị tùy chỉnh .

select_parameter.jpg

Phép toán

Chỉ có thể sử dụng các biến và trường thuộc loại Số và Số nguyên trong quy tắc tự động hóa này.

Quy tắc tự động hóa này cũng thay đổi biến, nhưng ghi kết quả của một phép toán vào giá trị. Bốn phép toán cơ bản có sẵn: cộng, trừ, nhân và chia.

Chọn biến bạn muốn thay đổi.

global_variables.jpg

Sau đó chọn hai tham số và một thao tác. Trong các tham số, bạn có thể chọn các biến, hằng số, trường khác hoặc chỉ định giá trị của riêng bạn.

Quy tắc tự động hóa chỉ có thể thay đổi một biến tại một thời điểm.

Khi quy tắc tự động hóa được kích hoạt, nó sẽ cập nhật giá trị của biến.