Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Quyền truy cập: Thay đổi giá bán sản phẩm trong danh mục

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 06 tháng 2 năm 2023.


Các công ty có các quy tắc khác nhau để làm việc với danh mục. Quyền thay đổi giá bán sản phẩm trong quyền truy cập danh mục phải được định cấu hình đúng cho công ty.

Nếu một nhân viên có quyền truy cập này, anh ấy / cô ấy sẽ có thể thay đổi giá sản phẩm hoặc dịch vụ trong danh mục. Giá danh mục sẽ được hiển thị trên trang web và trong các giao dịch và hóa đơn trong CRM.

thay_giá.jpg

Ghi chú! Để thay đổi giá trong danh mục, nhân viên phải có quyền truy cập để chỉnh sửa sản phẩm.

 

Cách sử dụng tính năng Thay đổi giá bán sản phẩm trong quyền truy cập danh mục

Hãy xem xét hai lựa chọn:

Giá sản phẩm được ghi trong catalog. Người quản lý CRM không thể thay đổi giá và các thuộc tính khác của sản phẩm. Chỉ chủ sở hữu của công ty và một số nhân viên mới có thể thay đổi giá và giảm giá cho khách hàng.

Trước tiên, hãy tạo vai trò riêng cho người quản lý hoặc sử dụng vai trò có sẵn theo mặc định.

crm_manager.jpg

Đảm bảo rằng quyền truy cập Xem danh mục sản phẩm được bật cho vai trò này. Người quản lý sẽ có thể tìm kiếm và chọn sản phẩm trong giao dịch và làm việc với sản phẩm trong CRM.

view_product_catalog.jpg

Sau đó kiểm tra và vô hiệu hóa các quyền truy cập sau:

disable_options.jpg

 • Tạo sản phẩm

 • Chỉnh sửa sản phẩm

 • Thay đổi giá bán sản phẩm trong danh mục

 • Thay đổi giá bán sản phẩm trong thực thể CRM

 • Áp dụng giảm giá sản phẩm

 

Tạo một vai trò riêng biệt cho nhân viên, những người sẽ chịu trách nhiệm về giá sản phẩm và chiết khấu. Đảm bảo rằng các quyền truy cập sau được bật cho vai trò này:

giám sát viên.jpg

 • Chỉnh sửa sản phẩm

 • Thay đổi giá bán sản phẩm trong danh mục

 • Áp dụng giảm giá sản phẩm

Giờ đây, chỉ những nhân viên trong vai trò Người giám sát mới có thể đặt giá và áp dụng giảm giá. Nếu người quản lý giao tiếp với khách hàng và quyết định rằng có thể giảm giá, anh ấy/cô ấy sẽ trò chuyện với người giám sát để cho phép giảm giá cho khách hàng.

 

Giá sản phẩm được ghi trong danh mục và người quản lý CRM không nên thay đổi giá, trong danh mục cũng như trong giao dịch. Nhưng họ có thể áp dụng giảm giá cho khách hàng và có thể thay đổi các thuộc tính khác của sản phẩm. Ví dụ: tải lên hình ảnh và thêm các biến thể nếu phạm vi sản phẩm đã được mở rộng.

Tạo vai trò riêng cho nhân viên và bật các quyền truy cập sau:

crm_employees.jpg

 • Xem danh mục sản phẩm

 • Chỉnh sửa sản phẩm – quyền truy cập này sẽ cho phép bạn tải lên hình ảnh và thêm các biến thể sản phẩm mới

 • Áp dụng giảm giá sản phẩm – chỉ định các thực thể CRM mà nhân viên có thể sử dụng giảm giá.

 

Vô hiệu hóa quyền Thay đổi giá bán sản phẩm trong quyền truy cập danh mục cho vai trò này.

sale_price.jpg

Với cài đặt này, khi người quản lý thêm một mặt hàng vào giao dịch, anh ấy / cô ấy sẽ nhìn thấy giá bán, nhưng không thể chỉnh sửa nó. Đồng thời, anh ấy / cô ấy sẽ có thể đặt giảm giá cho mặt hàng và tải lên hình ảnh của mặt hàng đó.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Thay đổi giá bán sản phẩm trong thực thể CRM .